Letselschade?

Hebt u letselschade door schuld van iemand anders? Dan kan het zijn dat u recht hebt op schadevergoeding. Neem contact op voor advies!

Letselschade opgelopen?

Wij staan u graag bij en zorgen voor een vlotte afhandeling van uw zaak. Ontdek snel waar u recht op heeft. Elfi Advocaten verleent ook bijstand op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging). Als uw inkomen en vermogen beneden een bepaalde inkomensgrens liggen, dan dienen wij een verzoek in bij de Raad voor Rechtsbijstand, waarna de overheid in veel gevallen uw advocaatkosten betaalt (subsidieert). U dient echter wel een (eenmalige) eigen bijdrage te voldoen. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen. Meer informatie en actuele inkomens- en vermogensnormen vindt u op www.rvr.org onder het kopje “Informatie voor rechtzoekenden”.

Neem gerust contact op om uw zaak meer in detail door te nemen en de behandeling te bespreken.

Onze werkwijze

Elke zaak is uniek, maar wij werken altijd via dezelfde werkwijze.

1
aansprakelijkheid

aansprakelijkheid

Allereerst wordt onderzocht of de aansprakelijkheid door de wederpartij is erkend. Is dit niet het geval, dan wordt zij schriftelijk aansprakelijk gesteld. Indien de aansprakelijkheid wordt afgewezen, kan daarover worden geprocedeerd.

2
medisch traject

medisch traject

Alle (relevante) medische gegevens worden verzameld. Deze gegevens worden gebruikt om de hoogte van uw schadevordering te onderbouwen. De medische gegevens worden voorts verzonden naar de wederpartij, die deze vervolgens laat beoordelen door de door haar ingeschakelde medisch adviseur. Hieruit volgt dan een advies.

3
begroting schade

begroting schade

Vervolgens wordt de schade vastgesteld. Hierbij wordt bekeken wat uw schade is, welke door u gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking komen en of sprake is van toekomstige schade. Terwijl de schadebegroting wordt berekend, vraagt uw advocaat de aansprakelijke partij een voorschot te verstrekken om te voorkomen dat u in financiële problemen raakt.

4
afwikkeling schade

afwikkeling schade

De duur van een letselschadezaak is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de duur van de medische behandeling en/of uw herstel. Uw letselschadezaak kan worden afgewikkeld als er een medische eindtoestand is en/of partijen een finale regeling treffen. De kosten van rechtsbijstand (lees: advocaatkosten) worden in rekening gebracht bij de wederpartij.

Een werkgever heeft een zorgplicht tegenover zijn werknemers. Dit houdt in dat hij ervoor dient te zorgen dat zijn werknemers op een veilige werkvloer werken. Als een werknemer toch (fysiek of geestelijk) letsel oploopt in de uitoefening van zijn werkzaamheden, kan hij de werkgever hiervoor aansprakelijk stellen. Een voorbeeld van fysiek letsel is als een werknemer van een steiger valt en daardoor zijn been breekt. Een ander voorbeeld is wanneer een werknemer zijn vinger in een machine krijgt en die vinger als gevolg daarvan moet laten amputeren. Bij geestelijk letsel moet u bijvoorbeeld denken aan een burn-out.

De werknemer is bij de aansprakelijkstelling van de werkgever als eerste aan zet. De werknemer hoeft alleen maar aan te tonen dat hij schade heeft geleden, en dat dat is gebeurd in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Als de werknemer daarin slaagt, moet de werkgever bewijzen dat hij alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen heeft getroffen om ervoor te zorgen dat de werknemer geen schade oploopt. De werkgever kan zich ook beroepen op opzet of ernstige roekeloosheid aan de kant van de werknemer. Het is aan de werkgever om dit te bewijzen. Uit de rechtspraak volgt dat bijna nooit wordt geoordeeld dat een werknemer opzettelijk heeft gehandeld.

De zorgplicht van de werkgever strekt zich ook uit tot personen die werkzaamheden uitoefenen voor de werkgever, maar geen arbeidsovereenkomst met die werkgever hebben. Bij de laatst genoemde categorie moet u denken aan bijvoorbeeld uitzendkrachten en zzp’ers. Daarnaast heeft de werkgever een zorgplicht tegenover zijn stagiairs en vrijwilligers. De werkgever heeft ook een zorgplicht tegenover thuiswerkers. Zie voor meer informatie hierover het kopje “Ongevallen in en om het huis”.

Het aansprakelijk stellen van een werkgever kan ook voor schade die is opgelopen buiten de werkvloer. Denk bijvoorbeeld aan een pakketbezorger die tijdens het bezorgen van pakketjes valt en zijn been breekt. Deze schade is dan ook opgelopen in de uitoefening van de werkzaamheden. De werkgever kan ook aansprakelijk worden gesteld indien zijn werknemers schade oplopen tijdens een bedrijfsuitje.

Als u meer wil weten over andere onderwerpen op het gebied van arbeidsrecht, zie dan het kopje “Arbeidsrecht” op de website van Elfi.

Als u letselschade heeft opgelopen ten gevolge van een arbeidsongeval, kan Elfi u helpen bij uw schadeclaim jegens uw werkgever.

Een product is gebrekkig indien het niet de veiligheid biedt die men ervan mag verwachten. Als u door gebruik van een gebrekkig product letselschade oploopt, kunt u verschillende partijen aansprakelijk stellen voor uw geleden schade. U kunt onder andere de producent, de fabrikant en de verkoper van het product aansprakelijk stellen.

Bij het vaststellen van de aansprakelijkheid wordt op een aantal factoren gelet. Een voorbeeld van deze factoren is of de benadeelde zich aan de gebruiksaanwijzingen van het product heeft gehouden. Een ander voorbeeld is wat de producent wist over de veiligheid van het product toen hij het op de markt bracht.

Belangrijk om te weten, is dat de verjaringstermijn bij een schadeclaim op grond van productaansprakelijkheid drie jaar is. Deze verjaringstermijn begint te lopen vanaf het moment dat de benadeelde weet wie zijn schade heeft veroorzaakt, wat het gebrek is van het product en wat de identiteit is van de producent. Daarnaast is er een vervaltermijn van tien jaar om een vordering in te stellen op grond van een gebrekkig product. Deze begint te lopen vanaf het moment dat het product op de markt is gebracht.

Het is lastig om te komen tot productaansprakelijkheid. Het is daarom belangrijk om bijgestaan te worden door een deskundige letselschadeadvocaat. Elfi Advocaten staat voor u klaar.

Als schade wordt opgelopen tijdens het sporten, kan er een recht op schadevergoeding bestaan.

Letselschade ten gevolge van een sport- en spelsituatie is wel een bijzondere categorie. Bij sport- en spelsituaties geldt namelijk een hogere grens om aansprakelijkheid vast te stellen. In zulke situaties is men zich er namelijk van bewust dat er meer kans is om letselschade op te lopen door de aard van de activiteit. Bij voetbal is het bijvoorbeeld niet vreemd dat een voetballer tijdens het spelen een blessure oploopt door een tackle. Men accepteert het risico op letselschade. Dit is buiten het sportveld heel anders.

Letselschade die wordt opgelopen bij het sporten, zal alleen tot schadevergoeding leiden als sprake is van een “grove overtreding”. We spreken van een grove overtreding als de schadeveroorzakende handeling de spelregels te buiten gaat. Een voorbeeld is wanneer u op het voetbalveld wordt geschopt door een tegenstander nadat de scheidsrechter de wedstrijd heeft afgefloten. De sportsituatie is op dat moment namelijk voorbij. Het slachtoffer, de getrapte voetballer, had dit gedrag niet hoeven te verwachten.

Bij het vaststellen van de aansprakelijkheid in een sport- en spelsituatie is het overtreden van een spelregel niet voldoende om aansprakelijkheid vast te stellen. Andere factoren spelen hierbij een rol, zoals de aanwezigheid van opzet en de aanwezigheid van een daadwerkelijke sport- en spelsituatie. Bij onduidelijkheid bij het vaststellen van de aansprakelijkheid kan het oordeel van een rechter meer inzicht bieden.

Een bijzondere categorie binnen de sport- en spelsituaties is gymles op school. Als een leerling bijvoorbeeld zijn been breekt tijdens de gymles, kan hij zowel degene die zijn schade heeft veroorzaakt als de school aansprakelijk stellen.

Bij sport- en spelsituaties is het lastig aansprakelijkheid vast te stellen. Een gespecialiseerde letselschadeadvocaat kan hier het verschil in maken. Elfi Advocaten helpt u graag verder.

Letselschade kan veroorzaakt worden door verkeersongevallen. U kunt bijvoorbeeld een dwarslaesie of whiplash overhouden aan een verkeersongeval. Er moet goed onderzoek verricht worden om te achterhalen wat de oorzaak van het ongeval is. Vaak is de oorzaak wel duidelijk, maar dat is niet altijd het geval. In de gevallen dat de oorzaak niet eenvoudig te achterhalen is, zal bijvoorbeeld een proces-verbaal geraadpleegd moeten worden. Ook zullen getuigen, als die er zijn, gehoord moeten worden. Als dit alles geen uitkomst biedt, kan onder meer via de rechter een deskundige worden aangewezen die gespecialiseerd is in verkeersongevallen.

Als eenmaal de oorzaak van het ongeval is vastgesteld, zijn er nog andere factoren die een rol kunnen spelen bij het vaststellen van de aansprakelijkheid. Wat was bijvoorbeeld de leeftijd van het slachtoffer? Als het slachtoffer namelijk onder de veertien jaar is, leidt dit eerder tot het vaststellen van aansprakelijkheid. Ook is belangrijk of sprake was van opzet, bewuste roekeloosheid of overmacht bij de weggebruikers. Verder is van belang dat zwakkere verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers, meer beschermd worden door de wet dan sterkere verkeersdeelnemers, zoals automobilisten.

Als de aansprakelijkheid eenmaal is aangenomen, moet de schadevergoeding worden vastgesteld. Dit wordt gedaan door een schadestaat op te stellen. In een schadestaat staat al uw materiële en immateriële schade opgesomd.

Elfi Advocaten biedt u vakkundige juridische hulp bij letselschade.

Dieren kunnen zich onvoorspelbaar gedragen. Denk aan een paard dat een onverwachtse beweging maakt, waardoor de ruiter van het zadel valt en een arm breekt. Ook kan worden gedacht aan een hond die plotseling een kind in zijn been bijt. Als een dier letsel veroorzaakt, kan het slachtoffer schadevergoeding krijgen. Hiervoor moet wel eerst aansprakelijkheid worden vastgesteld. Een dier kan zelf echter niet aansprakelijk gesteld worden. Er is in dit geval daarom een risicoaansprakelijkheid. Dit houdt in dat de bezitter van een dier in beginsel aansprakelijk is voor de gedragingen van zijn dier. Als het dier een persoon of een ander dier schade toebrengt, draait de bezitter van dit dier daarvoor op. De bezitter van het dier hoeft zelf geen schuld te hebben aan het letsel dat zijn dier een ander heeft toegebracht.

Bij de aansprakelijkheid kan meespelen of sprake is van eigen schuld aan de kant van de benadeeldeAls de benadeelde het dier bijvoorbeeld heeft geschopt en het dier reageert daarop, dan heeft de benadeelde die reactie zelf uitgeloktOok kan meespelen of een ander dan de bezitter op het moment van het toebrengen van schade gezag had over het dier.

Elfi Advocaten heeft verschillende gespecialiseerde advocaten die u kunnen helpen bij aansprakelijkheid voor dieren.

Bij ongevallen in en om het huis, ook wel “huis-, tuin- en keukenongevallen” genoemd, kan schadevergoeding worden gevorderd. Huis-, tuin- en keukenongevallen kunnen bijvoorbeeld plaatsvinden in het kader van (thuis)werken. In het geval van (thuis)werken, kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld als de werknemer thuis schade oploopt. Het moet dan wel gaan om een onvoorzienbaar ongeval. Alledaagse ongevallen die plaatsvinden in de privésfeer van de werknemer vallen daarbuiten. Als de werknemer bij het thuiswerken zichzelf bijvoorbeeld snijdt met een mes tijdens het smeren van een broodje, is de werkgever daar niet aansprakelijk voor. Als u meer wil weten over werkgeversaansprakelijkheid, kunt u kijken onder het kopje “Arbeidsongevallen”.

Bij ongevallen die niet in het kader van (thuis)werken plaatsvinden, zijn er ook situaties denkbaar waarin aansprakelijkheid kan worden gevestigd. Gedacht kan worden aan de situatie dat iemand die in een hangmat ligt letsel oploopt doordat de pilaar waaraan de hangmat vastzit, afbreekt. U kunt dan de medebezitter of eigenaar van die hangmat aansprakelijk stellen. Er zijn ook andere situaties denkbaar waarin aansprakelijkheid kan worden gevestigd bij een ongeval in en om het huis. Een kind dat letsel oploopt door een val van de trampoline kan mogelijk de producent of eigenaar van de trampoline aansprakelijk stellen. Bij letsel door een brand bij een barbecue kan mogelijk ook de producent of eigenaar van de barbecue aansprakelijk worden gesteld. Het moet dan wel gaan om gebrekkige producten.

Voor een goede afhandeling van uw vordering kunt u het beste door een specialist bijgestaan worden. Bij Elfi Advocaten zijn er diverse specialisten die voor u klaar staan.

Recentelijk heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat een reisorganisatie aansprakelijk is als u tijdens uw reis iets overkomt. In deze kwestie was een vakantieganger mishandeld en verkracht door een hotelmedewerker. De betreffende hotelmedewerker werkte in het hotel dat in de pakketovereenkomst van de vakantieganger zat. Voor dit voorval kon de vakantieganger de reisorganisatie met wie zij de pakketreisovereenkomst had gesloten, aansprakelijk stellen.

In de meeste gevallen heeft u als benadeelde een doorlopende reis- en/of annuleringsverzekering. Hier kunt u zich dan op beroepen om schadevergoeding te krijgen. Daarnaast kunt u de reisorganisatie die uw reis heeft geregeld aansprakelijk stellen op grond van de pakketreisovereenkomst die u heeft gesloten. Een pakketreisovereenkomst is een overeenkomst die uit verschillende reisdiensten bestaat. Denk hierbij aan accommodatie, vervoer, autoverhuur en dergelijke. Deze verschillende reisdiensten boekt u via één reisorganisatie. Zij draagt dus ook verantwoordelijkheid voor wat er bij die verschillende reisdiensten gebeurd.

In het geval dat u bijvoorbeeld van een trap valt op een cruiseschip doordat de trap gebrekkig is, kunt u de reisorganisatie mogelijk aansprakelijk houden. De reisorganisatie moet er namelijk op toezien dat u een veilige reis heeft. Van belang bij de aansprakelijkstelling, is onder andere welke voorzorgsmaatregelen de reisorganisatie heeft genomen om schade te voorkomen.

Als u twijfelt of uw situatie onder deze gevallen valt, kunt u contact opnemen met Elfi Advocaten. Wij helpen u dan verder.

Indien u schade oploopt, kunt u de schadeveroorzaker aansprakelijk stellen en schadevergoeding vorderen. Voor het berekenen van de schadevergoeding, zal een schadestaat opgemaakt worden. In een schadestaat staat de schade van de benadeelde in bedragen uitgedrukt. Deze bedragen worden vastgesteld aan de hand van bewijsstukken, zoals medische gegevens en loonstroken.

De schadestaat bestaat meestal uit (een vergoeding voor immateriële schade), medische kosten, hulp bij huishoudelijke taken en inkomensverlies (verlies aan verdienvermogen). Bij inkomensverlies mogen inkomsten uit zwart werk ook worden meegenomen.

Andere schadeposten zijn onder andere:

  • Studievertraging
  • Reiskosten
  • Bereddingskosten
  • Zelfwerkzaamheid
  • Verzekeringen
  • Verlies van rechten in de sociale zekerheid
  • Aanpassingen van de thuissituatie
  • Vakanties die geannuleerd moeten worden
  • Schadebeperkende maatregelen
  • Annulerings-/afzeggingskosten

Het is van belang dat de schadestaat zo goed mogelijk wordt berekend, zodat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Bij Elfi Advocaten helpen wij u graag bij het berekenen van uw schade.

Slachtoffer worden van een zeden- of geweldsmisdrijf heeft ingrijpende gevolgen. U bent bijvoorbeeld mishandeld of gewond geraakt door een ander. Niet alleen kunt u door het zeden- of geweldsmisdrijf fysiek letsel hebben opgelopen, maar ook psychisch letsel. Als de dader strafrechtelijk is veroordeeld, staat daarmee zijn aansprakelijkheid vast. U kunt dan schadevergoeding vorderen.

U kunt schadevergoeding vorderen door uzelf te voegen in het strafproces als benadeelde partij. Het is dan aan de strafrechter om uw vordering te beoordelen. Het voordeel van deze voeging is dat een schadevergoedingsmaatregel opgelegd kan worden. De dader is dan verplicht de schadevergoeding voor het slachtoffer te betalen aan de Staat. De Staat zorgt ervoor dat het slachtoffer de schadevergoeding ontvangt, ongeacht of de dader de schadevergoeding uiteindelijk betaalt. Het verhaalsrisico ligt dus bij de Staat en niet bij het slachtoffer.

Voor toewijzing van een schadevergoedingsvordering moet de dader een straf hebben gekregen en moet de schade zijn veroorzaakt door het strafbare feit dat de dader heeft gepleegd. Als slachtoffer kunt u verder een beroep doen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Dit moet binnen tien jaar vanaf het plaatsvinden van het geweldsmisdrijf. Daarnaast kan een slachtoffer ook een civiele procedure starten om schadevergoeding te vorderen.

Elfi Advocaten is gespecialiseerd in schadevergoedingenvorderingen bij zeden- en geweldsmisdrijven en staat u dan ook graag bij.

In sommige gevallen kan een derde ook aanspraak maken op schadevergoeding in het geval van overlijden van bij diens naaste. Als de benadeelde door een ander is overleden, kan de naaste van de benadeelde vergoeding krijgen voor overlijdensschade. Nabestaanden kunnen in ieder geval aanspraak maken op vergoeding van de begrafeniskosten. Bij overlijdensschade kunt u ook een vergoeding krijgen voor misgelopen levensonderhoud. Denk hierbij aan inkomen dat voor levensonderhoud wordt misgelopen doordat de benadeelde is overleden. Denk daarnaast ook aan andere zaken die wegvallen, zoals de zorg die de benadeelde droeg voor zijn of haar partner.

Als gevolg van het overlijden van een dierbare kan de naaste van het slachtoffer shockschade of affectieschade oplopen. Zie voor een nadere uitleg van deze twee schadevormen de kopjes “Shockschade” en “Affectieschade”.

Verder is de levensverzekering bij overlijdensschade van belang. Bij een levensverzekering wordt een bedrag uitgekeerd, omdat degene voor wie de verzekering is afgesloten, is overleden. Als naaste van de overledene kunt u dan in bepaalde gevallen recht hebben op vergoeding van overlijdensschade.

Elfi Advocaten heeft gespecialiseerde advocaten die u hierbij kunnen helpen.

Shockschade is een vorm van schade door psychisch letsel bij derden door de confrontatie met of de waarneming van (de ernstige gevolgen van) een schokkende gebeurtenis.

U ziet bijvoorbeeld een dierbare aangereden worden door een automobilist.

Er zijn een aantal vereisten om in aanmerking te komen voor vergoeding van shockschade. Ten eerste moet de naaste of nabestaande dus direct geconfronteerd zijn met het ongeval of de gevolgen daarvan. Ten tweede moet deze confrontatie hebben geleid tot een emotionele shock. Ten derde moet deze shock leiden tot aantoonbaar psychisch letsel, ook wel een psychiatrisch ziektebeeld genoemd.

Shockschade verschilt van affectieschade. Bij affectieschade hoeft er geen confrontatie te zijn met een schokkende gebeurtenis. Zie voor meer informatie over affectieschade het kopje “Affectieschade”.

Elfi Advocaten staat u graag bij in het vorderen van een vergoeding van shockschade.

Affectieschade is een vorm van immateriële schade van derden. Affectieschade ontstaat doordat men veel verdriet heeft door het overlijden van of het oplopen van ernstig letsel door een dierbare als gevolg van een ongeval. Degene die deze schade heeft veroorzaakt, kan daarvoor aansprakelijk worden gesteld en moet mogelijk dan de affectieschade vergoeden. Deze vergoeding is er om nabestaanden van de overledene tegemoet te komen in hun verdriet. Onder nabestaanden vallen de partner van het slachtoffer, diens kinderen of ouders of anderen die een vergelijkbare relatie met hem hebben.

Affectieschade komt sinds 1 januari 2019 voor vergoeding in aanmerking door de invoering van de Wet Affectieschade.

Daarvoor was dat nog niet het geval. De Wet Affectieschade geldt wel alleen voor ongevallen die na 1 januari 2019 hebben plaatsgevonden. Deze wet kent het stelsel van forfaitaire vergoedingen. Dit houdt in dat er een vast bedrag wordt uitgekeerd in het geval van affectieschade.

Affectieschade verschilt van shockschade. Zie voor meer informatie hierover het kopje “Shockschade”.

De advocaten bij Elfi Advocaten kunnen u helpen bij het vorderen van een vergoeding voor affectieschade.

Zelfstandigen (zzp’ers) zijn een bijzondere categorie binnen het aansprakelijkheidsrecht. Als zelfstandige zijn er namelijk minder regels om u te beschermen in het geval er iets mis gaat. Als u als zelfstandige betrokken raakt bij een ongeval, kan dit grote gevolgen hebben voor uzelf en uw onderneming. Naast letselschade kan het ongeval ook leiden tot economische schade. U kunt door het ongeval namelijk minder werken, maar uw kosten blijven gelijk. Hierdoor heeft uw bedrijf minder omzet. Daarnaast heeft u als zelfstandige bijvoorbeeld geen loondoorbetaling tijdens ziekte, wat wel het geval zou zijn geweest als u in loondienst werkte.

Als zelfstandige kunt u in sommige gevallen wel uw opdrachtgever aansprakelijk stellen op grond van werkgeversaansprakelijkheid. Dan moet uw schade wel zijn opgelopen in de uitoefening van de werkzaamheden die u verrichte voor de opdrachtgever. Zie hiervoor het kopje “Arbeidsongevallen”.

Indien u als zelfstandige een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft, krijgt u een vergoeding uitgekeerd als u door een ongeval niet kan werken. In sommige gevallen wil de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar echter niet uw volledige schade vergoeden. De verzekeraar kan moeilijk gaan doen over welke schade het gevolg is van het ongeval en welke niet.

Aangezien de begroting van de schade bij zelfstandigen lastig is, doet u er goed aan om u bij te laten staan door specialisten. De advocaten bij Elfi Advocaten zetten zich voor uw belangen in.

Blog

Spreekuur

Heeft u juridisch advies nodig?

× Chat met ons