Sociaal zekerheidsrecht

Deskundige hulp bij uw sociaal zekerheidsrechtelijke vraagstukken.

Ontdek uw rechten en plichten in het sociaal zekerheidsrecht.

Hulp bij bezwaar en beroep tegen beslissingen over uw uitkering

Uw inkomenssituatie kan drastisch veranderen als u werkloos bent, arbeidsongeschikt raakt of of met pensioen gaat. Er zijn verschillende wetten en maatregelen binnen het Sociaal Zekerheidsrecht die waarborgen dat u alsnog een inkomen ontvangt. Zo is er een Ziektewet-uitkering en Werkloosheidswet-uitkering (WW en WIA).

Zo heeft u veelal recht op een Ziektewet-uitkering (ZW), wanneer uw arbeidsovereenkomst afloopt terwijl u ziek bent, of als u kort na het einde van uw arbeidsovereenkomst ziek wordt. Indien u bijvoorbeeld werkloos raakt omdat uw arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd, dan hebt u in de meeste gevallen recht op een Werkloosheidswet-uitkering (WW). Wanneer u gedurende uw dienstverband langer dan twee jaar arbeidsongeschikt bent, heeft u mogelijk recht op een WIA-uitkering.

Als u meent dat u recht hebt op een uitkering, dan moet u deze aanvragen bij de uitkeringsinstantie: het UWV, of de gemeente waar u feitelijk verblijft. Wanneer u aan de voorwaarden voldoet, dan zal de uitkering worden toegewezen.

Soms verloopt een aanvraagprocedure echter niet probleemloos. Een werkgever kan bijvoorbeeld betwisten dat u arbeidsongeschikt bent, of het UWV stelt zich op het standpunt dat u geen recht heeft op een uitkering. Als u eenmaal een uitkering heeft, kunnen er ook nog problemen optreden. Uw uitkering kan namelijk plotseling worden stopgezet, omdat u bijvoorbeeld onbedoeld iets niet hebt doorgegeven.

Indien u het besluit binnenkrijgt dat bijvoorbeeld uw uitkering wordt stopgezet of geweigerd, kunt u daar rechtsmiddelen tegen instellen. U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de uitkeringsinstantie. U kunt in beroep gaan bij de rechtbank als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. Indien u het niet eens bent met de beslissing van de rechtbank, kunt voor hoger beroep naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het is van belang dat u vanaf de bezwaarfase een deskundige heeft die u kan ondersteunen in de procedures.
De advocaten bij Elfi zijn gespecialiseerd in het Sociaal Zekerheidsrecht en staan u hierin graag bij.
Zo heeft u veelal recht op een Ziektewet-uitkering (ZW), wanneer uw arbeidsovereenkomst afloopt terwijl u ziek bent, of als u kort na het einde van uw arbeidsovereenkomst ziek wordt. 

Indien u bijvoorbeeld werkloos raakt omdat uw arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd, dan hebt u in de meeste gevallen recht op een Werkloosheidswet-uitkering (WW). Wanneer u gedurende uw dienstverband langer dan twee jaar arbeidsongeschikt bent, heeft u mogelijk recht op een WIA-uitkering.

Als u meent dat u recht hebt op een uitkering, dan moet u deze aanvragen bij de uitkeringsinstantie: het UWV, of de gemeente waar u feitelijk verblijft. Wanneer u aan de voorwaarden voldoet, dan zal de uitkering worden toegewezen.

Soms verloopt een aanvraagprocedure echter niet probleemloos. Een werkgever kan bijvoorbeeld betwisten dat u arbeidsongeschikt bent, of het UWV stelt zich op het standpunt dat u geen recht heeft op een uitkering. Als u eenmaal een uitkering heeft, kunnen er ook nog problemen optreden. Uw uitkering kan namelijk plotseling worden stopgezet, omdat u bijvoorbeeld onbedoeld iets niet hebt doorgegeven.

Indien u het besluit binnenkrijgt dat bijvoorbeeld uw uitkering wordt stopgezet of geweigerd, kunt u daar rechtsmiddelen tegen instellen. U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de uitkeringsinstantie. U kunt in beroep gaan bij de rechtbank als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. Indien u het niet eens bent met de beslissing van de rechtbank, kunt voor hoger beroep naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het is van belang dat u vanaf de bezwaarfase een deskundige heeft die u kan ondersteunen in de procedures.
De advocaten bij Elfi zijn gespecialiseerd in het Sociaal Zekerheidsrecht en staan u hierin graag bij.

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) biedt de mogelijkheid om een uitkering aan te vragen indien u langer dan 88 weken ziek bent en nog niet (volledig) in staat bent om te werken.

De WIA heeft twee uitkeringen, te weten: de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). 

WGA
U heeft recht op een WGA-uitkering indien u twee jaar of langer ziek bent en de verwachting is dat u in de toekomst weer kunt werken. Ook moet u met dat werk 65% of minder dan uw oude salaris verdienen. De WGA-uitkering vult gedeeltelijk het inkomensverlies aan en voorziet u van een inkomen tijdens uw ziekte.

IVA
U heeft recht op een IVA-uitkering indien u 20% of minder van uw oude salaris kunt verdienen en dat in de toekomst zo zal blijven. De hoogte van de IVA-uitkering is afhankelijk van het loon dat u verdiende in het jaar voordat u ziek werd (dagloon). Hiervoor wordt gekeken naar het salaris waarover u sociale premies en belasting betaalt.

Na de aanvraag voor een WIA-uitkering kijkt het UWV allereerst naar uw re-integratie-proces. Er wordt beoordeeld of u (en uw werkgever) er alles aan hebben gedaan om u weer aan het werk te krijgen. Hiervoor wordt gekeken naar de periode vanaf uw eerste ziektedag tot de WIA-aanvraag. Op het moment dat vast komt te staan dat uw werkgever onvoldoende moeite heeft gedaan voor uw re-integratie, kan hij verplicht worden uw loon gedurende maximaal een jaar door te betalen. Nadat uw werkgever weer voldoet aan de verplichtingen, wordt de WIA-aanvraag verder in behandeling genomen.

Indien het UWV oordeelt dat voldaan is aan de re-integratieverplichtingen, wordt uw gezondheid beoordeeld door een verzekeringsarts van het UWV. Deze arts onderzoekt uw klachten en beoordeelt of deze tijdelijk of blijvend zijn. Als de verzekeringsarts van mening is dat uw klachten tijdelijk zijn, wordt u uitgenodigd voor een gesprek bij een arbeidsdeskundige. Bij blijvende klachten is dit niet het geval. De arbeidsdeskundige onderzoekt vervolgens wat voor soort werk u kunt doen in de toekomst. Indien vast komt te staan dat u 65% of minder kunt verdienen met dit werk, krijgt u een WIA-uitkering.[1] 

Het UWV beslist binnen 8 weken op uw WIA-aanvraag. Indien het UWV besluit dat uw geen recht heeft op een WIA-uitkering en oordeelt dat u voor meer dan 65% kunt werken, dient u in overleg te treden met uw werkgever. Als er geen oplossing gevonden kan worden over uw re-integratie, mag uw werkgever u ontslaan. U kunt dan een WW-uitkering aanvragen. Meer informatie over de WW-uitkering kunt u vinden onder het kopje ‘Werkloosheidswet’.

Indien u het niet eens bent met het besluit van het UWV over de WIA-uitkering, kunt u binnen zes weken bezwaar aantekenen. Het UWV is dan verplicht uw aanvraag opnieuw te beoordelen en uitspraak op het bezwaar te doen. Mocht u het niet eens zijn met het besluit op bezwaar, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Als laatste mogelijkheid kunt u in hoger beroep gaan bij de Afdeling  bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het is van belang dat u vanaf de bezwaarfase een deskundige heeft die u kan ondersteunen in de procedures.
De advocaten bij Elfi zijn gespecialiseerd in het Sociaal Zekerheidsrecht en staan u hierin graag bij.
Als u meer wilt weten over andere onderwerpen op het gebied van sociaal zekerheidsrecht, zie dan het kopje “Sociaal Zekerheidsrecht” op de website van Elfi Advocaten.

[1]https://www.uwv.nl/particulieren/ziek/ziek-wia-uitkering/beoordeling-beslissingwia-aanvraag/detail/wia-beoordeling-of-ik-kan-werken/beoordeling-arbeidsdeskundige

De werkgever is verplicht uw salaris twee jaar door te betalen tijdens uw ziekte.[1] Indien u echter geen werkgever (meer) heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor de bescherming van de Ziektewet. U ontvangt een Ziektewetuitkering indien u ziek bent gemeld en de werkgever geen loondoorbetalingsverplichting (meer) heeft.

Dit kan het geval zijn indien u geen werkgever (meer) heeft omdat uw arbeidsovereenkomst afloopt terwijl u ziek bent. Ook als u binnen vier weken na afloop van uw arbeidsovereenkomst ziek bent geworden, komt u in aanmerking voor de Ziektewet.

Daarnaast hebben uitzendkrachten ook recht op een Ziektewet-uitkering. Als u voldoet aan de voorwaarden van de Ziektewet, heeft u gedurende 104 weken recht op de Ziektewetuitkering. Deze uitkering kunt u aanvragen bij het UWV.
De hoogte van de Ziektewetuitkering is in beginsel 70% van uw dagloon. Hiervoor wordt gekeken naar het salaris waarover u sociale premies en belasting betaalt.[2] Bij uitzondering heeft u recht op 100% van uw dagloon. Dit is het geval indien u voor uw zwangerschapsverlof ziek wordt door de zwangerschap of bevalling. Ook als u ziek bent door orgaandonatie heeft uw recht op 100% van uw dagloon. Na twee jaar stopt de Ziektewetuitkering automatisch, zelfs als u nog ziek bent. Hierna kunt u een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV. Meer informatie over de WIA-uitkering kunt u vinden onder het kopje

‘WIA’.
Eerder kan de Ziektewetuitkering worden beëindigd indien u niet meer ziek bent en weer gaat werken. Ook als u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, wordt uw Ziektewetuitkering automatisch stopgezet. Tevens kan het UWV de Ziektewetuitkering beëindigen indien het UWV van oordeel is dat u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent aan het einde van het eerste jaar. U bent dan in staat om 65% van uw oude inkomen te verdienen.

Indien u het niet eens bent met het besluit van het UWV over de Ziektewetuitkering, kunt u binnen zes weken bezwaar aantekenen. Voor sommige Ziektewetbesluiten geldt een bezwaartermijn van slechts twee weken! Indien u tijdig bezwaar hebt ingesteld, is het UWV verplicht uw zaak opnieuw te beoordelen en uitspraak op het bezwaar te doen. Mocht u het niet eens zijn met het besluit op bezwaar, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Als laatste mogelijkheid kunt u in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het is van belang dat u vanaf de bezwaarfase een deskundige heeft die u kan ondersteunen in de procedures.
De advocaten bij Elfi zijn gespecialiseerd in het Sociaal Zekerheidsrecht en staan u hierin graag bij.
Als u meer wil weten over andere onderwerpen op het gebied van sociaal zekerheidsrecht, zie dan het kopje “Sociaal Zekerheidsrecht” op de website van Elfi Letselschade Advocaat.

[1] Art. 7:629 BW.
[2] https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/wat-is-sv-loon/index.aspx

Indien u werkloos bent en het niet lukt om nieuw werk te vinden, komt u mogelijk in aanmerking voor een WW-uitkering. In de Werkloosheidswet (WW) wordt onder ‘werkloos’ ook gedeeltelijk verlies aan arbeidsuren verstaan. Dit betekent dat als u minstens 5 uur minder moet werken van uw werkgever, u ook in aanmerking komt voor een WW-uitkering.

U heeft recht op een WW-uitkering als u in de afgelopen 36 weken tenminste 26 weken heeft gewerkt. Het is niet van belang hoeveel uur u gewerkt heeft. Daarnaast heeft u geen recht op een WW-uitkering indien u een Ziektewet- of WIA-uitkering ontvangt.

De hoogte van uw WW-uitkering is afhankelijk van uw dagloon. De eerste twee maanden bedraagt de uitkering 75% en daarna 70% van uw dagloon.
De uitkeringsduur is minstens 3 en hoogstens 24 maanden. Deze lengte is afhankelijk van uw arbeidsverleden. Indien u minder dan 11 jaar werkzaam bent geweest, heeft u voor ieder kalenderjaar recht op 1 maand WW-uitkering. Er geldt een andere berekening indien u 11 jaar of langer arbeid heeft verricht. De eerste 10 jaar vóór januari 2006 krijgt u eveneens 1 maand WW-uitkering per kalenderjaar. Daarna krijgt u voor ieder kalenderjaar ná januari 2006 0,5 maand WW-uitkering. U kunt echter nooit langer dan 24 maanden een WW-uitkering krijgen.

Na 24 maanden komt u mogelijk in aanmerking voor de Participatiewet, ook wel de ‘bijstandsuitkering’ genoemd.
Nadat u een WW-uitkering heeft ontvangen, bent u alsnog verplicht passende arbeid te zoeken. Zo moet u bijvoorbeeld verplicht actief solliciteren. Per vier weken moet u minstens vier keer serieus gesolliciteerd hebben. Ook bent u verplicht alle informatie over uw situatie met het UWV te delen. Denk aan uw inkomen en sollicitaties. Het UWV controleert of u zich houdt aan deze plichten. Indien het UWV meent dat u zich niet houdt aan uw verplichtingen,
kan uw WW-uitkering beëindigd worden. Tevens kunnen de onterechte uitbetalingen teruggevorderd worden. Verder kan het UWV een boete opleggen of aangifte doen.

Ook als u een nieuwe baan heeft gevonden, wordt uw WW-uitkering beëindigd door het UWV. Dit is enkel het geval indien u een baan heeft gevonden waarmee u twee maanden achter elkaar meer dan 87,5% van uw maandloon verdient.
Indien u het niet eens bent met het besluit van het UWV over de WW-uitkering, kunt u binnen zes weken bezwaar aantekenen. Het UWV is dan verplicht uw aanvraag opnieuw te beoordelen en uitspraak op het bezwaar te doen. Mocht u het niet eens zijn met het besluit op bezwaar, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Als laatste mogelijkheid kunt u in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het is van belang dat u vanaf de bezwaarfase een deskundige heeft die u kan ondersteunen in de procedures.
De advocaten bij zijn gespecialiseerd in het Sociaal Zekerheidsrecht en staan u hierin graag bij.
Als u meer wil weten over andere onderwerpen op het gebied van sociaal zekerheidsrecht, zie dan het kopje “Sociaal Zekerheidsrecht” op de website van Elfi Advocaten.

Het persoonsgebonden budget (PGB) kunt u aanvragen indien u een beperking heeft en zorg, ondersteuning of hulpmiddelen nodig heeft. Hierbij kunt u denken aan huishoudelijke hulp en verpleging, maar ook aan taxivervoer of een scootmobiel.
Een PGB kan bij de Gemeente of zorgverzekeraar aangevraagd worden. De aanvraag voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) of de Jeugdwet kan gedaan worden bij de gemeente. Hiervoor moet u een persoonlijk plan opstellen waarin u uw aanvraag onderbouwt. Vervolgens neemt de gemeente uw aanvraag in behandeling en onderzoekt of u recht heeft op ondersteuning. De gemeente is verplicht om binnen 6 weken te beslissen.

Indien de gemeente besluit uw aanvraag goed te keuren, ontvangt u een PGB. Per gemeente verschilt het uurtarief voor de aangeboden zorg, omdat zij deze zelf mogen bepalen. Deze uurtarieven zijn afhankelijk van de soort zorg die u krijgt. U krijgt het bedrag niet zelf uitbetaald. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de betalingen namens u uit. Daarnaast moet u, als u ouder bent dan 18 jaar, maandelijks een eigen bijdrage van ten minste €19 betalen.

De aanvraag voor de Zorgverzekeringswet kan ingediend worden bij uw zorgverzekeraar. De PGB is beschikbaar indien u langer dan één jaar verpleging of verzorging nodig heeft. Indien u echter de rest van uw leven zorg nodig heeft, dient u een PGB-aanvraag in te dienen bij het Zorgloket volgens de Wet langdurige zorg (WLZ). Dit is bijvoorbeeld het geval als u chronisch ziek bent. Bij de aanvraag moet u een budgetplan opstellen en aangeven welke zorg u nodig heeft en de kosten toelichten. Het zorgloket dient vervolgens in gesprek te gaan met u op de aanvraag voordat een besluit wordt genomen.

Indien het Zorgloket besluit uw aanvraag goed te keuren, ontvangt u een PGB voor de benodigde zorg.
De WLZ hanteert verschillende uurtarieven voor informele en formele zorgleners. Ook geldt er een minimum en maximum uurloon. Daarnaast moet u een eigen bijdrage betalen aan het CAK, afhankelijk van uw inkomen, vermogen, woonsituatie, leeftijd en soort zorg die u ontvangt. Ook hier krijgt u het bedrag niet zelf uitbetaald. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de betalingen namens u uit.

Het kan echter voorkomen dat de Gemeente of het Zorgloket besluit uw PGB-aanvraag af te keuren. U heeft dan de mogelijkheid om binnen 6 weken bezwaar aan te tekenen. Zij zijn dan verplicht uw aanvraag opnieuw te beoordelen en uitspraak op het bezwaar te doen. Mocht u het niet eens zijn met het besluit op bezwaar, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Als laatste mogelijkheid kunt u in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Blog

Beoordelingen

Wat klanten zeggen

E Guide
E Guide
2023-10-22
Heel prettig om samen mee te werken Bij letselschade kunnen deze advocaten je uitstekend helpen
JuiceXpress NL
JuiceXpress NL
2023-10-17
Dank voor de goede afhandeling van mijn zaak!! Contact met mevrouw Madu en mevrouw van Loosbroek was heel fijn.
Ert
Ert
2023-09-19
Een ongeluk gehad, maar de tegenpartij deed heel erg moeilijk dankzij de advocaten van Elfi is het heel sterk opgepakt en heel netjes gehandeld en een goede resultaat afgehandeld. Ik wil hierbij de advocaten erg bedanken.
Mahmut Dogru
Mahmut Dogru
2023-09-18
Op op en top wijze bijgestaan door Elfi Advocaten. Ik kan ze dan ook van harte aanbevelen.
ME3LISH SB3
ME3LISH SB3
2023-05-23
Elfi letstelschade advocaat hebben mij heel erg goed bijgestaan gedurende mijn zaak. In het bijzondere Mevr. Nejla , wat een top advocaat.
Ceren
Ceren
2023-04-12
Zeer tevreden. Dhr. Cristian Diaz heeft mijn zaak overgenomen vanuit een ander kantoor dat er al ruim 2 jaar mee bezig was. De communicatie was top, ik werd namelijk goed op de hoogte gehouden. Ook was het afwikkelingsproces snel en boven mijn verwachtingen! Professioneel en accuraat, voor goed advies kun je altijd bij dit kantoor terecht.
Mustafa El Arkoubi
Mustafa El Arkoubi
2023-03-30
Mijn ervaring met Elfi Letselschade, met de heer Cristian Diaz in het bijzonder, is zeer goed. Alles ging zoals gewenst qua communicatie, reactiesnelheid en uitslag. Ik ben erg tevreden. Zou hem als letselschade advocaat zeker aanbevelen. Bedankt!
Ranti Akintobi
Ranti Akintobi
2023-03-26
Nejla was my main contact and she was very helpful and professional.
avni turkyilmaz
avni turkyilmaz
2023-03-22
Onur en Ellen zijn Top advocaten! die mij hebben bijgestaan in mijn letselschadezaak. Verzekerd van een team die gespecialiseerd is en de focus hebben op het zo goed mogelijk bedienen van hun cliënten! In zware tijden werd ik altijd goed door Elfi en het team eromheen ondersteund! Het was een lange zware proces maar, wat ben ik blij dat ik vanaf het begin de juiste keuze had gemaakt om samen met Elfi als letselschade advocaat deze zware traject te doorlopen.

Spreekuur

Heeft u juridisch advies nodig?

× Chat met ons