Elfi Letselschade Advocaat kantoorIntake

Na het eerste contact met Elfi letselschade advocaat, wordt u uitgenodigd op ons kantoor voor het intakegesprek met één van onze advocaten. Uw advocaat bespreekt de kwestie met u, beoordeelt de situatie en neemt uw zaak in behandeling.
Onze werkwijze is onderverdeeld in vier fasen:

 

I
AANSPRAKELIJKHEID

Allereerst wordt onderzocht of de aansprakelijkheid door de wederpartij is erkend. Is dit niet het geval, dan wordt hij/zij schriftelijk aansprakelijk gesteld. Let wel: De aansprakelijkstelling dient binnen vijf jaar te hebben plaatsgevonden, bij gebreke waarvan uw vordering tot schadevergoeding kan worden verjaard. Houd de termijnen dus goed in de gaten.

Indien de aansprakelijkheid door de wederpartij wordt geweigerd, dan volgt veelal een procedure.


II
MEDISCH TRAJECT

In deze fase worden alle (relevante) medische gegevens verzameld, die betrekking hebben op uw zaak. Deze gegevens worden gebruikt om de hoogte van uw schadevordering te onderbouwen.


De medische gegevens worden voorts verzonden naar de wederpartij, die vervolgens deze laat beoordelen door de door hen ingeschakelde medisch adviseur. Hieruit volgt dan een advies.

 

III
BEGROTING VAN DE SCHADE

Vervolgens wordt de schade vastgesteld. Wat is uw schade, welke kosten komen in aanmerking voor vergoeding en is sprake van toekomstige schade? Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Vergoeding van onkosten (ziektekosten, reiskosten, aanpassingen in huis/op het werk);
  • Vergoeding van verlies aan verdienvermogen en/of carrièreschade (studievertraging);
  • Vergoeding van verlies zelfwerkzaamheid (uitval huishoudelijke taken, persoonlijke verzorging en/of die van de kinderen, etc.);
  • Vergoeding voor immateriële schade, oftewel ‘smartengeld’.

Terwijl de schadebegroting wordt berekend, vraagt uw advocaat de aansprakelijke partij een voorschot te verstrekken om te voorkomen dat u in financiële problemen raakt.

.

IV
AFWIKKELEN

De duur van een letselschadezaak is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de duur van de behandeling en/of het herstel. De zaak kan pas worden afgewikkeld als er een medische eindtoestand is en/of partijen een finale regeling treffen.

De kosten van rechtsbijstand (lees: advocaatkosten) worden in rekening gebracht bij de wederpartij.


Rechtsbijstand

Ons kantoor verleent voorts bijstand op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Als uw inkomen en vermogen beneden een bepaalde inkomensgrens ligt, dan dienen wij een verzoek in bij de Raad voor Rechtsbijstand, waarna de overheid in veel gevallen uw advocaatkosten betaalt. U dient echter wel een (eenmalige) eigen bijdrage te voldoen. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen. Indien het verzoek wordt gehonoreerd, dan geeft de Raad voor Rechtsbijstand een zogeheten “toevoeging” af.


Meer informatie en actuele inkomens- en vermogensnormen vindt u op

www.rvr.org
onder het kopje:
“Informatie voor rechtzoekenden”