Ongelukkige samenloop van omstandigheden?

Ongelukkige samenloop van omstandigheden?

Op 19 mei 2021 wees de Rechtbank Gelderland een interessant uitspraak. De casus die daaraan ten grondslag lag, was als volgt.

In de nacht van 24 op 25 december 2017 waren eiseres (hierna: de vrouw) en gedaagde (hierna: de man) met een groep vrienden in café @Dronten te Dronten. Toen zij aan het einde van de avond weer buiten stonden, werd de vrouw onverwacht van achteren opgetild door de man, waarna hij in onbalans raakte en de vrouw op de grond viel. Als gevolg van de val liep de vrouw een gebroken sleutelbeen op. De vrouw stelde enige tijd later de man formeel aansprakelijk voor haar schade. De man erkende echter geen aansprakelijkheid. Uiteindelijk heeft de discussie hierover geleid tot een procedure.

In deze procedure vorderde de vrouw kort gezegd dat zou komen vast te staan dat de man onrechtmatig had gehandeld jegens haar en hierdoor aansprakelijk was voor alle schade die uit het betreffende voorval was voortgevloeid en eventueel nog zou voortvloeien. Ook vorderde de vrouw een bedrag van € 2.425,46 aan schadevergoeding. Dit bedrag bestond voor € 1.200,00 uit smartengeld (immateriële schade) en voor € 1.225,46 uit reiskosten, medische kosten en kosten van mantelzorg (materiële schade).

De man erkende dat hij de vrouw van achteren had opgetild en dat zij vervolgens was gevallen. Hij betwistte echter dat hij hiermee onrechtmatig had gehandeld tegenover de vrouw. Hij vond niet dat hij gevaarscheppend had gehandeld en het optillen kwam volgens hem voor de vrouw niet onverwachts. Ook vond hij dat de mate van waarschijnlijkheid van een val met letsel klein was, zodat hij hier geen rekening mee hoefde te houden.

Dat hij uit balans was geraakt, was volgens gedaagde mede het gevolg van de bewegingen die de vrouw maakte nadat hij haar had opgetild. Hij stelde dus concluderend dat sprake was van OSVO, oftewel een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Dit komt er kort gezegd op neer dat geen sprake is van aansprakelijkheid en dus ook geen reden voor schadevergoeding.

Beoordeling door de rechtbank

In de kern gaat deze zaak dus over de vraag of de man onrechtmatig heeft gehandeld jegens de vrouw door haar van achteren op te tillen, waarna zij is gevallen en letsel heeft opgelopen.

De rechtbank oordeelde, onder verwijzing naar de twee standaardarresten van de Hoge Raad op het gebied van ongelukkige samenloop van omstandigheden[1], dat de man de vrouw op eigen initiatief en dus zonder toestemming van de vrouw onverwacht van achteren had opgetild. Nadat hij in onbalans raakte, was de vrouw gevallen. De rechtbank vond dat met het optillen van de vrouw de man het risico had genomen dat de vrouw zou vallen en dat de man daarmee een gevaarlijke situatie had gecreëerd.

Hierbij was volgens de rechtbank mede van belang dat zowel de man als de vrouw de betreffende avond alcohol hadden genuttigd. Daarvan is volgens de rechtbank algemeen bekend dat het gebruik het reactievermogen verklein en het evenwicht verstoord kan raken. In het verlengde hiervan stelde de rechtbank dat de man mogelijk als gevolg hiervan in onbalans was geraakt en dat de vrouw zich ook hierdoor tijdens de val niet goed kon opvangen.

Gelet op het voorgaande was volgens de rechtbank de kans dat de handeling van de man schade aan de vrouw zou opleveren dusdanig groot dat hij naar maatstaven van zorgvuldigheid ervoor had moeten kiezen om eiseres niet op te tillen. Het feit dat de man niet de intentie heeft gehad om de vrouw schade toe te brengen deed daaraan niet af. Van een ongelukkige samenloop van omstandigheden zoals gesteld door de man was dus volgens de rechtbank geen sprake.

Ook het beroep van de man op rechtsverwerking slaagde niet. Zodoende kwam de rechtbank tot het oordeel dat de man onrechtmatig had gehandeld tegenover de vrouw en werd een deel, te weten € 1.556,54, van het door de vrouw gevorderde bedrag als schadevergoeding toegewezen met veroordeling van de man in de proceskosten.

[1] HR 20 juni 1986, NJ 1986, 780 (Speelse duw) en HR 12 mei 2000, NJ 2001, 300 (Verhuizende zussen).

Is u een ongeval overkomen en wilt u uw schade verhalen op de veroorzaker? Neem dan vrijblijvend contact op met Elfi Letselschade Advocaat om de mogelijkheden te bespreken.

Lees de volledige uitspraak terug via: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2021:3291.

Delen:
Tags:
Gerelateerde artikelen

Wanneer een familielid door een incident ernstig blijvend letsel oploopt of

Een andere bijzondere beding die de aandacht verdient en onderdeel kan

× Chat met ons