Klachtenregeling

Klachtenregeling

Klachten-en geschillenregeling

  • 16.1 Elfi Letselschade Advocaat B.V. neemt deel aan de klachten- en geschillenregeling Advocatuur.
  • 16. 2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een opdracht, inclusief declaratiegeschillen, kunnen worden beslecht conform het Reglement Geschillencommissie. Door het aangaan van een overeenkomst met Elfi Letselschade Advocaat B.V. aanvaardt de cliënt de toepasselijkheid van de klachten- en geschillenregeling Advocatuur.
  • 16. 3 Indien de cliënt ontevreden is over (een onderdeel van) de behandeling van zijn zaak, dient hij, alvorens de klacht kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Elfi Letselschade Advocaat B.V. t.a.v. Afdeling klachtenbehandeling.
  • 16. 4 De cliënt dient zijn klacht aan Elfi Letselschade Advocaat B.V. voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.
  • 16. 5 De klachtenbehandelaar zal vervolgens in overleg treden met de cliënt en de advocaat om te bezien of een minnelijke oplossing van het geschil mogelijk is. Indien een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt te zijn, zal de klachtenbehandelaar de cliënt uitleggen hoe de klachtenprocedure verder zal verlopen. Elfi Letselschade Advocaat B.V. zal binnen vier weken na binnenkomst van de klacht een oplossing schriftelijk aan de cliënt uiteenzetten. Indien de klacht binnen de gestelde termijn niet of niet naar tevredenheid is opgelost, dan kan de cliënt zijn klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.
  • 16. 6 De cliënt kan zijn klacht uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van Elfi Letselschade Advocaat B.V. voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Daarna vervalt deze mogelijkheid.
  • 16. 7 De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaraties.
  • 16. 8 Elfi Letselschade Advocaat B.V. kan onbetaalde declaraties voorleggen aan de Geschillencommissie.
× Chat met ons